תנאי שימוש באתר תזונה טיפולית

אנו מברכים אותך על השימוש באתר www.drorrobinson-goodnutrition.co.il (להלן: האתר).

      השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג' באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין בעלי האתר: ד"ר דרור רובינסון בע"מ (להלן – החברה). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

כללי

 1. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 

 1. האתר בבעלות, פותח, הוקם ומופעל על-ידי חברת ד"ר דרור רובינסון בע"מ, המאוגדת בישראל ומספרה 513302752, שכתובתה: שדרות העצמאות 67 בת-ים; כל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא גם ל"חברה" וגם ל"ד"ר דרור רובינסון" וההיפך.

 

 1. האתר נועד לשרת את כל מי שמעוניין לפנות לד"ר דרור רובינסון שהינו מומחה בתחום האורתופדיה ומטפל בכאבים אורתופדיים בשיטות חדשניות לרבות בקנאביס רפואי.
 2. "שימוש" באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, קבלת מוצרים ו/או שירותים וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד החברה או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה לשונית בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

 

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:

 1. השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחד אחר מלבדך.

 

 1. לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת פניה לאתר. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

 

 1. מלוא זכויות היוצרים שייכים לאתר, כאמור בפרק זכויות היוצרים בהמשך תקנון זה. ניתן להפנות אל התוכן באתר על ידי קישור אל דף התוכן בלבד באמצעות היפר קישור לצד קרדיט. חל איסור על שימוש ב – RSS FEEDS או כל דרך אחרת שנועדה כדי לקשר או להפיץ את התוכן של האתר באתרים אחרים.

 

 1. לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

 

 1. לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

 1. הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג' בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לחברה על פי הסכם זה ו/או כל דין.

 

 1. האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער נזקיו. במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.

 

 1. הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או החברה יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 

 1. הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר.

התחייבות לסודיות ופרטיות         

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו!

 

 1. האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך, ובכלל זה, ולא רק, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותי האתר, לאימות פרטי הגולשים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. מומלץ כי תקבל מידע על השימוש ב-Cookies אצל ספקי המידע והאינטרנט שלך ו/או מנהל המערכת שלך. יש באפשרותך להימנע מקבלה ו/או שימוש ה-Cookies על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, אולם ייתכן שעם שינוי זה לא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים והתכונות בשירותי האתר ו/או בדפים מסוימים שבו.

 

 1. האתר רשאי להשתמש בסטטיסטיקות ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר, לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידו.

 

 1. אם תבחר להירשם לרשימת דיוור, לא נשמור דבר פרט למידע שתמסור לנו במערכת הדיוור ושנועד לצורך דיוור אליך. הדיוור יעסוק באתר ו/או בתכניו ו/או בפרסומות ו/או בהצעות מסחריות הקשורות בתכני האתר. אנו לא נשתף את המידע שתמסור לנו עם צדדים שלישיים ואנו נהיה היחידים שנשלח לך דיוור (שייתכן ויהיה גם מטעם צדדים שלישיים). תוכל תמיד להסיר עצמך מרשימת הדיוור בכל דוא"ל שתקבל או בפניה אלינו. עליך לספק פרטים מלאים שלמים ומדויקים למערת הדיוור ואסור לך לרשום אחרים למערכת הדיוור או לעשות שימוש במידע של אחרים (לרבות ולא רק: כתובת דוא"ל) של אחרים.

 

הגבלת אחריות

 

 1. האתר לא מטפל בתזונה ולא נותן ייעוץ בתזונה או בדיאטה.

 

 1. האתר מציג מידע כללי בלבד, שאינו ספציפי ושאינו מתייחס לצרכים הספציפיים והמשתנים של כל אדם והאתר אינו אחראי לעדכניות המידע והתכנים המתפרסמים.

 

 

 1. האתר נועד לתת מידע כללי לחולים במחלות השונות לגבי מניעה וטיפול במחלות באמצעות תזונה נכונה ובריאה.

 

 1. האתר אינו תחליף לטיפולים רפואיים. אין לדלל או לפגוע או להפחית או להפסיק (והכל באופן זמני או קבוע או להפחית) טיפולים רפואיים ולא ניתן לראות באתר כחלופה לטיפולים רפואיים.

 

 1. אין להסתמך על הנאמר באתר כייעוץ רפואי ויש להתייעץ עם רופא מתאים בכל עניין רפואי או אחר.

 

 1. תזונה ותזונה קטוגנית היא תזונה שצריכה להיות מותאמת אישית למטופל על-ידי רופא מוסמך ובפיקוח רפואי בלבד ואין בנאמר באתר כדי להוות את הייעוץ הרפואי הנדרש. 

 

 1. באתר מוצגים תוצאות מחקרים שד"ר רובינסון ביצע בעצמו ותוצאות מחקרים מהעולם לצורך ידע כללי בלבד. מתוך כך יש לפנות לפרסומים הרשמיים של המחקרים כדי לקבל את המידע המלא, השלם והעדכני, אין להסתמך על תוצאות המחקרים האלו כייעוץ רפואי ואין לאתר כל אחריות לכל נזק שייגרם למי הסתמך עליהם.

 

 1. ההפניות באתר לאתרים אחרים ו/או למידע או תכנים המתפרסמים באתר או באתרים אחרים או על-ידי צדדים שלישיים ו/או מוצרי מזון ו/או תוספי מזון ו/או חומרים שונים של חברות שונות אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא תהיה לחברה כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עם האתרים האחרים ו/או התכנים האחרים ו/או מוצרי המזון ו/או תוספי המזון ו/או החומרים השונים ו/או תוצאותיהם. למען הסר ספק מובהר כי אין בפרסומות ו/או בהמלצות ו/או במחקרים ו/או במידע, של האתר ושל צדדים שלישיים באתר, ו/או בקישורים (Link או Hyperlinks והאתרים של הצדדים השלישיים) משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא על האתר, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או מהימנות ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים שנובע מצדדים שלישיים ו/או נמצא באתרים אחרים.

 

 1. ייתכן ויהיו באתר המלצות כלליות על דרך טיפול בקנאביס, אולם יש לזכור שטיפול בקנאביס רפואי מותאים אישית למטופל, נועד לענות על צרכיו הספציפיים ויכול להינתן רק לאחר בדיקה מקיפה על-ידי רופא מוסמך ורק לאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים מבחינה חוקית בישראל עבור אותו מטופל. אין באתר ובתכניו כדי לעודד שימוש בקנאביס או שימוש עצמאי וחופשי, ללא צורך רפואי וללא היתר תקף ואישי ופיקוח מתאים וחוקי

 

 1. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על האתר ו/או על מידע המופיע באתר ו/או על הפניות מהאתר, ומוסכם שהאתר לא חייב לפצותך בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל אלה כנגד האתר ומי מטעמו.

 

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. החברה ו/או בעלי האתר לא יישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. האתר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי החברה.

 

 1. למען הסר ספק ומפאת החשיבות תובא ההדגשה כי המידע והתכנים באתר אינם מהווים ייעוץ תזונאי ו/או ייעוץ דיאטטי ו/או ייעוץ גופני ו/או פיזיולוגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה ו/או טיפול אחר ו/או סיבה להפסיק טיפול רפואי ו/או סיבה להפסיק השגחה רפואית, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מאמרים, חדשות, מחקרים, הפניות, מידע, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני שמתחשב בצרכים האישיים שלך.

 

 1. אין ולא תהיה לאתר ו/או החברה ו/או מי מטעמיה אחריות ו/או חברות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או המלצה למאכל מאכלים אלרגנים ו/או מאכלים הגורמים לרגישויות ו/או סיכון למשתמש, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו ו/או מקבלת המוצר ו/או השירות, ועליו לוודא היטב כי אין במרכיבים של המזון אלרגן ו/או אפשרות לתגובה גופנית כל שהיא, והוא פוטר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמיה, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך. על המשתמש ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה כל שהיא למזון ו/או תחושה לא נוחה ו/או כאב ו/או שינויי מהשגרה ו/או תופעות גופניות כל שהן ולעדכן את האתר מייד כשמתאפשר לכך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים 

 1. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר ונגזרותיו ולמעט סימני המסחר של המפרסמים והשותפים), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, התפריטים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.
 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות ולא רק: קוד האתר, קבצים גרפיים, קבצים, עיצוב האתר, מחקרים, ידע, מידע, סימני מסחר, פטנטים, שיטות, יכולות, מדגמים, תהליכים, תכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו – הם בבעלות האתר בלבד ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכם עלייך שלא לעשות בהם שימוש, שלא להתיר לאחרים לעשות בהם שימוש, שלא להעבירם לכל צד שלישי, שלא לאחסנם ושלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא לעשות בהם כל שימוש מכל סוג, ובכלל זה ולא רק: לא להעתיק, לא להפיץ, לא להציג בפומבי, לא למסור לצד שלישי, לא לשנות, לא לחשוף, לא למכור, לא להשאיל, לא לצפות, לא להשכיר, לא להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם, לא ליצור עבודות נגזרות אחרות, בכל מדיה שהיא (אינטרנט, באופן כתוב, טלוויזיה, סלולר, אפליקציות, ניו-מדיה וכל מדיה אחרת או דרך אחרת להעברת מידע) אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר, אחרת הדבר מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו.
 1. מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם ו/או בתפריטים (לרבות ולא רק התפריטים ו/או השירותים המותאמים אישית), שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.

שונות

 1. האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.
 1. הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולפעול כפי הוראות תקנון זה.
 1. ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: medservices@gmail.com או לטלפון: 03-5077070 .
 1. בברכת הצלחה, חיים בריאים, טובים, ארוכים ומאושרים!